Grafika powitalna

Czy trzeba podpisywać porozumienie z e-wolontariuszem?

W przypadku krótkotrwałej współpracy z e-wolontariuszem: nie. Wtedy wystarczy porozumienie ustne.

Porozumienie w formie pisemnej trzeba sporządzić wtedy, kiedy współpraca trwa dłużej niż 30 dni lub wówczas, kiedy zażąda tego wolontariusz. Powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Takiej umowy nie trzeba nigdzie rejestrować.

Porozumienie (niezależnie od formy pisemnej bądź ustnej) musi uregulować: zakres, sposób i czas wykonywanych zadań. Wolontariusz jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie zawartego porozumienia.

Mówi o tym ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Co prawda, termin e-wolontariat w niej nie występuje, jednak ze względu na fakt, że z zasady nie różni się on od tradycyjnego wolontariatu, należy stosować się do wskazań z tej ustawy.

Należy pamiętać, że e-wolontariat różni się sposobem wykonywania zadań: po pierwsze, e-wolontariusz musi zdeklarować posiadanie narzędzi niezbędnych do wykonywania zadań (odpowiedni sprzęt i dostęp do Internetu), po drugie, korzystający ma obowiązek poinformować e-wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Porozumienie powinno uwzględnić zapisy wynikające z wymienionych tu różnic pomiędzy e-wolontariatem a wolontariatem tradycyjnym.

Po ukończeniu współpracy, na prośbę wolontariusza korzystający może wystawić referencje (mówi o tym art. 44 ustawy).

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.