Grafika na TuDu – luneta

Pytacie często, jak e-wolontariat wygląda w świetle polskiego prawa – która ustawa go reguluje? Czy trzeba podpisywać porozumienie? I jak to jest z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków? Odpowiadamy!

W Polsce kwestie wolontariatu reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Termin „e-wolontariat” nie pojawia się w ustawie, jednak ze względu na fakt, że e-wolontariat co do zasady nie różni się od tradycyjnego wolontariatu, przy organizowaniu projektu e-wolontariackiego powinniśmy brać pod uwagę zalecenia ustawodawcy. Również w kontekście ubezpieczenia NNW.

Dłużej czy krócej niż 30 dni?

Zgodnie z zapisami ustawy, jeśli współpraca między korzystającym a wolontariuszem trwa krócej niż 30 dni lub jeśli porozumienie między korzystającym a wolontariuszem zostało zawarte na czas nieokreślony, korzystający jest w obowiązku ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres pierwszych 30 dni współpracy (wolontariusz nie może zwolnić korzystającego z tego obowiązku). Jeśli natomiast porozumienie zostało zawarte na okres dłuższy niż 30 dni, wolontariusz objęty jest ochroną od pierwszego dnia współpracy. Pod warunkiem, że zostanie spełniony kolejny warunek ustawy – czyli że korzystający zawrze z wolontariuszem porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na piśmie.

Porozumienie

Porozumienie to dokument określający zakres, sposób i czasie współpracy pomiędzy korzystającym a wolontariuszem. Jeśli współpraca trwa dłużej niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Dokument ten powinien uwzględniać zapisy wynikające z opisanych wyżej różnic pomiędzy e-wolontariatem a wolontariatem tradycyjnym. [zobacz przykładowe porozumienie e-wolontariackie]

Podpisane porozumienie jest podstawą ubiegania się w ZUS o odszkodowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Procedurę tę reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.  (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1674).