Czym jest e-wolontariat pracowniczy i czym różny się od tradycyjnego wolontariatu pracowniczego? Wyjaśniamy!

Przetestuj e-wolontariat pracowniczy w praktyce na TuDu.org.pl! (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)

Wolontariat pracowniczy

Wolontariatem pracowniczym nazywamy działania podejmowane dobrowolnie i bez wynagrodzenia przez pracowników na rzecz potrzebujących (np. organizacji pozarządowych, instytucji, grup nieformalnych), wspieraną przez pracodawcę (np. finansowo, rzeczowo; firma może również udzielić pracownikom dnia wolnego na realizację działań wolontariackich).

Wolontariat pracowniczy może być organizowany odgórnie przez pracodawcę – pracodawca opracowuje program, w którego realizacje mogą włączać się pracownicy) lub oddolnie – pracownicy przygotowują własne projekty wolontariackie, firma natomiast pomaga w ich realizacji.

Inne definicje wolontariatu pracowniczego:

Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Firma=zaangażowanie.

Wolontariat pracowniczy, to sytuacja, kiedy wolontariusze – pracownicy podejmują działania na rzecz określonej społeczności/ organizacji pozarządowej, a firma wspiera ich w tym poprzez:

•    ogłaszanie konkursów grantowych i wspieranie zaangażowania pracowników, dodatkowymi funduszami na realizację projektów społecznych (…);
•    ustalenie tzw. czasu „na wolontariat” – tzn. pracownicy mogą poświęcić np. godzinę, dwie w miesiącu na działalność wolontariacką, co jest zapisane w dokumentach firmy;
•    przejęcie przez firmę niektórych obowiązków, które na organizacje pozarządowe nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…).

Poradnik.ngo.pl, http://www.ngo.pl/x/468296

Cechą wyróżniającą tę formę wolontariatu jest to, że jest stymulowany i – do pewnego przynajmniej stopnia – organizowany przez pracodawcę. Zazwyczaj programy wolontariatu pracowniczego powstają i są wdrażane w ramach strategii społecznej odpowiedzialności danego przedsiębiorstwa. Firmy, często we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują projekty, w których wkład strony „biznesowej” wykracza daleko ponad wsparcie finansowe: firmy udostępniają swoje zasoby wiedzy, know-how oraz czas swoich pracowników zaangażowanych osobiście w realizację projektów.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://pozytek.gov.pl/Wolontariat,pracowniczy,391.html

Employee volunteering, where staff at all levels donate time and skills during work hours to tackle local social issues.

Bussiness In the community, http://www.bitc.org.uk/issues/community/employee-volunteering

Czym jest e-wolontariat pracowniczy?

To zadania wykonywane dobrowolnie i bez wynagrodzenia przez wolontariuszy-pracowników za pośrednictwem Internetu. E-wolontariat pracowniczy najczęściej ma charakter wolontariatu kompetencji – czyli wolontariatu, w ramach którego pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Czym zajmują się e-wolontariusze-pracownicy?

– udzielają bezpłatnych porad specjalistycznych,
– pełnia rolę ekspertów,
– wspierają organizatorów projektów w promocji, marketingu, fundraisingu,
– wykonują tłumaczenia,
– i wiele, wiele więcej!

Zalety e-wolontariatu pracowniczego:

E-wolontariat pracowniczy nadaje zaangażowaniu społecznemu pracowników nową jakość, dzięki temu, że zadania e-wolontariackie mogą być wykonywane przez pracowników w dowolnym dla nich miejscu i czasie – jest zatem doskonałą formą działania dla bardzo zapracowanych pracowników 🙂

Przetestuj e-wolontariat pracowniczy w praktyce na TuDu.org.pl! (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)

Leave a Comment

Your email address will not be published.