E-wolo_prawa_i_obowiazki

Wspierasz organizacje pozarządowe przez Internet, promujesz akcje społeczne, działasz na TuDu.org.pl – jesteś szczęśliwym e-wolontariuszem! Czy znasz swoje prawa i obowiązki?

E-wolontariat co do zasady nie różni się od wolontariatu tradycyjnego: to działalność wykonywana dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia przez osoby, które mają chęć niesienia pomocy i zmieniania świata na lepsze. Jedyna różnica jest taka, że e-wolontariat wykonywany jest za pośrednictwem Internetu. E-wolontariat regulowany jest przez te same zapisy, co wolontariat tradycyjny: ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jakie prawa i obowiązki ma e-wolontariusz?

Prawa e-wolontariusza

E-wolontariusz ma prawo do:

 • Bycia poinformowanym przez korzystającego (czyli organizację lub instytucję, z którą współpracuje) o wszystkich przysługujących prawach i ciążących na nim obowiązkach.
 • Bycia poinformowanym przez korzystającego o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi zadaniami (m.in. jak bezpiecznie korzystać z komputera
  i Internetu).
 • Podpisania porozumienia o wykonywaniu świadczeń e-wolontariackich. Porozumienie to dokument określający zakres, sposób i czas współpracy pomiędzy korzystającym
  a wolontariuszem. Jeśli współpraca trwa dłużej niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Dokument ten powinien uwzględniać zapisy wynikające z opisanych wyżej różnic pomiędzy e-wolontariatem a wolontariatem tradycyjnym. Wzór porozumienia można pobrać ze strony E-wolontariat.pl.

W dużych projektach e-wolontariackich, angażujących kilkudziesięciu lub nawet setki e-wolontariuszy, porozumienie może zostać zastąpione regulaminem. Tak jest m.in. na platformie TuDu.org.pl, gdzie warunki współpracy pomiędzy użytkownikami (organizacjami i wolontariuszami) są określone w regulaminie, a akceptacja regulaminu jest niezbędna do możliwości korzystania z TuDu.

 • Otrzymania referencji. Zgodnie z art. 44 ustawy, „na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza”. Zawsze warto prosić korzystającego o wystawienie referencji – mogą one okazać się bardzo cenne na przykład podczas ubiegania się o wymarzoną pracę.

Jeśli korzystasz z TuDu.org.pl, masz szansę uzyskania dwóch typów referencji. Pierwszy typ to ocena otrzymywana od organizacji, której pomogłeś/pomogłaś rozwiązać zadanie – jest ona widoczna w twoim profilu na TuDu.org.pl. Drugi typ to oficjalne referencje w formie papierowej wystawiane przez administratora platformy TuDu.org.pl – Fundację Dobra Sieć, które wystawiane są na wniosek e-wolontariusza. Twój e-wolontariat jest tak samo wartościowy jak wolontariat tradycyjny, dlatego nigdy nie zapominaj o poproszeniu o wystawienie referencji!

 • Korzystania ze szkoleń w zakresie wykonywanych świadczeń, za zgodą i na koszt korzystającego.
 • Powierzenia zadań osobie trzeciej, która posiada niezbędne kwalifikacje do ich wykonania.
 • Otrzymania diety i zwrotu kosztów przejazdu w przypadku podróży służbowej.

Obowiązki e-wolontariusza

E-wolontariusz ma obowiązek:

 • Posiadania odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu – narzędzi niezbędnych do wykonania powierzonych zadań.
 • Posiadania odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań (tylko wtedy, kiedy posiadanie takich kwalifikacji wynika z odrębnych przepisów).
 • Przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na bycie e-wolontariuszem (jeśli e-wolontariusz nie ma ukończonych 18 lat).
 • Wykonywania zadań z należytą starannością.
 • Poniesienia odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody, jeśli na skutek działania e-wolontariusza osoba trzecia odniesie szkodę.

Dołącz do społeczności TuDu!

Jeśli chcesz sprawdzić, jak prawa i obowiązki działają w praktyce, odwiedź TuDu.org.pl! To adres, który każdy e-wolontariusz znać powinien! Jest to pierwsza w Polsce platforma internetowa, skupiająca liczącą ponad 1700 osób społeczność e-wolontariuszy, organizacji, instytucji i aktywistów, którzy współpracują ze sobą za pośrednictwem Internetu. Znajdziesz na niej zadania, które możesz sortować według swoich zainteresowań i umiejętności i których wykonanie zajmie ci mniej niż 3 godziny. Załóż bezpłatne konto i zacznij działać już dziś!

 

 

 

 

 

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Wolontariat z TuDu”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcie: Unsplash, CC0

Leave a Comment

Your email address will not be published.