Aby lepiej zrozumieć istotę e-wolontariatu, można opisać go przy pomocy różnych klasyfikacji. Poznaj typy e-wolontariatu:

Ze względu na typ organizatora:

 • e-wolontariat formalny – organizowany przez organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty, które w świetle obowiązującego prawa mogą podejmować współpracę z wolontariuszami.
 • e-wolontariat nieformalny – organizowany przez grupy nieformalne, mający zazwyczaj cechy oddolnej inicjatywy, zmierzającej do rozwiązania konkretnego problemu.

Ze względu na relację pomiędzy organizatorami a e-wolontariuszami i sposób współpracy:

 • e-wolontariat bezpośredni – projekty, w których relacje pomiędzy organizatorami a e-wolontariuszami przypominają relacje znane z tradycyjnego wolontariatu: e-wolontariusze zazwyczaj wybierani są w drodze rekrutacji, organizatorzy podpisują z nimi porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, rozdzielają pomiędzy nich zadania i monitorują ich wykonanie.
 • e-wolontariat masowy – projekty angażujące dużą liczbę osób, w których zadania wykonywane są na zasadzie crowdsourcingu. Często do tego typu projektów może przyłączyć się każdy, nie ma rekrutacji, a porozumienie o wykonywaniu świadczeń e-wolontariackich zastąpione jest regulaminem strony lub aplikacji, za pośrednictwem której odbywa się e-wolontariat.

Ze względu na cel projektu:

 • Crowdfunding i e-dobroczynność – zbieranie środków finansowych i materialnych na dany cel.
 • Crowdsourcing – wspólne rozwiązywanie problemów i/lub poszukiwanie nowych pomysłów.
 • Dziennikarstwo obywatelskie – dziennikarstwo wykonywane przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym.
 • E-learning – uczenie się za pośrednictwem Internetu.
 • Gromadzenie wiedzy – tworzenie zasobów wspólnej wiedzy.
 • Mapowanie – społecznościowe tworzenie map, obrazujących dany problem, zjawisko lub obiekty.
 • Pomoc i samopomoc – zapewnianie wsparcia osobom w potrzebie.

Więcej o typach projektów e-wolontariackich w Części II „Podręcznika e-wolontariatu”.

Ze względu na czas wykonania zadania:

 • Mikrowolontariat – zadania, których wykonanie zajmuje od kilkunastu minut do kilku godzin.
 • E-wolontariat długoterminowy – np. aktualizowanie strony internetowej, moderowanie profilu w portalu społecznościowym.

Ze względu na charakter e-wolontariatu:

 • Stały – współpraca nawiązywana jest na dłuższy okres i opiera się na wykonywaniu długoterminowych, określonych zadań (powtarzalnych lub stanowiących logiczny ciąg).
 • Cykliczny – wznawiany w określonych odstępach czasu, zależnych od przebiegu poszczególnych etapów projektu.
 • Akcyjny – charakteryzują go najczęściej krótkoterminowe „akcje”, których celem jest jednoczesne zaangażowanie jak największej ilości osób.