Manifest_ewolo

Jesteśmy świadkami momentu, w którym ludzkość, uwolniona od barier przestrzeni, tworzy nowe wzorce zachowań i nowe sposoby rozwiązywania problemów społecznych. Należy do nich potężny ruch społeczny e-wolontariatu, łączący pozytywne inicjatywy w Internecie. Wierząc w siłę e-wolontariatu, chcemy go wspierać, promować dobre praktyki, usuwać bariery dla jego rozwoju. W tym celu stworzyliśmy portal www.e-wolontariat.pl. Jest to przedsięwzięcie non-profit, do którego zapraszamy osoby indywidualne, instytucje, firmy i organizacje pozarządowe.

Dzięki portalowi chcemy stworzyć platformę łączącą organizatorów e-wolontariatu z e-wolontariuszami, a przez to umacniać e-wolontariat w Polsce. Sami wciąż szukamy odpowiedzi na pytania: Czym jest e-wolontariat? Jakie formy przybiera? Jaką skalę ma to zjawisko? Chcemy rozpocząć dyskusję na ten temat.

E-wolontariat, podobnie jak wolontariat w świecie realnym, opiera się na chęci zaangażowania się w sprawy społeczne, na pełnych poświęcenia postawach i działaniach. Zasady są te same: samopomoc, wsparcie, działanie na rzecz drugiego człowieka, budowa dobra wspólnego. E-wolontariat to jednak nowa jakość – odbywa się w świecie wirtualnym, ale przynosi bardzo wymierne korzyści w świecie realnym, a realizacja ideałów możliwa jest dzięki nowym technologiom. To właśnie dzięki możliwościom, jakie daje Internet, e-wolontariat może być organizowany na ogromną skalę – niemożliwą do uzyskania w świecie realnym. Organizatorzy e-wolontariatu mogą do wielkich globalnych projektów włączyć na równych prawach mieszkańców najmniejszych wiosek i z dużych miast z różnych krajów i kontynentów.

Wzajemne pomaganie ma w e-wolontariacie ogromne znaczenie, czego dowodem jest niezliczona ilość internetowych grup samopomocy i wsparcia. Jednak e-wolontariat to też ogromny ruch na rzecz budowy dobra wspólnego: gromadzenie wiedzy (np. Wikipedia), wytwarzanie dóbr poprzez świadczenie usług (np. nagrywanie e-booków), czy e-dobroczynność (np. Pajacyk). E-wolontariat obejmuje zarówno działania jednostkowe, w pełni spontaniczne, jak i te zorganizowane, wiążące tysiące i miliony osób.

E-wolontariat jest zjawiskiem nowym w naszej kulturze, nie do końca zdefiniowanym i poznanym. Dla badaczy wciąż stanowi ekscytujący, nieodkryty temat. Można jednak wskazać obszary, gdzie szczególnie się rozwinął. Tymi obszarami są: tworzenie wiedzy, edukacja, kultura, nowe technologie, prawa człowieka, wolontariat osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo w sieci czy pomoc humanitarna. Przy pomocy e-wolontariuszy powstają wirtualne muzea, galerie, mapy nieba i portale edukacyjne. To dzięki nim organizowane są kampanie walki o prawa więźniów politycznych i grup dyskryminowanych czy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dlatego, jako twórcy pierwszego w Polsce portalu poświęconego e-wolontariatowi i e-wolontariuszom, postulujemy:

  • by aktywność w Internecie przestała być kojarzona przede wszystkim z negatywnymi zjawiskami społecznymi oraz by zwrócić uwagę na dobro obecne w sieci;
  • by e-wolontariat został uwzględniony w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • by doświadczenie zdobyte przez osoby niepełnosprawne lub inne grupy w ramach działalności
  • e-wolontariackiej zostało uznane przez pracodawców za pełnoprawną formę praktyki zawodowej, poprzedzającej wejście lub powrót na rynek pracy;
  • by dzieci w szkołach uczyły się, w jaki sposób można pomagać innym za pośrednictwem Internetu;
  • by e-wolontariat stał się narzędziem w walce z wykluczeniem cyfrowym;
  • by zapobiegać zagrożeniom związanym z e-wolontariatem poprzez stworzenie jednolitych standardów i kodeksów e-wolontariatu;
  • by w pełni wykorzystać szczególną okazję do prezentacji dorobku społeczności e-wolontariuszy: rok 2011 – rok polskiej prezydencji w UE i zarazem Europejski Rok Wolontariatu.