Obraz1

DEFINICJA

Wolontariat to działalność

 • dobrowolna
 • świadoma
 • wykonywana bez oczekiwania wynagrodzenia na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżaeńskie, przyjacielskie

Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

Kto może być wolontariuszem?

Każdy, kto ma zapał i ochotę! Pracownicy, emeryci, bezrobotni, studenci, uczniowie – wszyscy, bez względu na wiek. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest jednak zgoda opiekuna.

Czym wolontariusze mogą się zajmować?

Wachlarz działań jest szeroki. Zbieranie pieniędzy na słuszny cel (np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy albo na renowację zabytków), pomaganie ubogim (zbiórka żywności i ubrań, robienie paczek np. Szlachetna Paczka), a także organizowanie zajęć, opieka nad zwierzętami w schroniskach, robienie zdjęć z imprez, redagowanie i tłumaczenie tekstów (np. treści ulotki, informacji prasowej), pomoc przy promowaniu działań organizacji pozarządowych i wiele innych!

Gdzie można być wolontariuszem?

 • W organizacjach pozarządowych: w stowarzyszeniach i fundacjach,
 • W instytucjach takich jak:
 • szkoły i inne placówki oświatowe,
 • instytucje kultury: teatry, filharmonie, biblioteki, muzea, galerie sztuki, ogniska artystyczne, domy kultury,
 • ośrodki pomocy społecznej, domy opieki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej.
 • W spółkach non-profit, np. w klubach sportowych, które działają nie dala zysku i całość dochodu przeznaczają na cele statutowe.
 • W spółdzielniach socjalnych,
 • W jednostkach organizacyjnych kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych,
 • W organach administracji publicznej – np. urzędach miejskich, ministerstwach,
 • I innych. [przypis – Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), art. 42 p. 1]

Chcę zostać wolontariuszem! Od czego zacząć?

1.    Zastanów się, ile czasu w ciągu tygodnia lub miesiąca możesz poświęcić na wolontariat. To nie musi być dużo czasu – ważne, żebyś zadeklarował/a stałą liczbę godzin i przychodzili regularnie, bo dzięki temu organizacja lub instytucja, w której będziesz wolontariuszem, lepiej rozplanuje czas.

2.    Zastanów się, co cię interesuje i komu chcesz pomagać.
3.    Rozejrzyj się za ofertami dla wolontariuszy. Najłatwiej jest je znaleźć w Internecie.

 • na stronie urzędu miejskiego lub urzędu gminy znajdziesz bazy organizacji działających w twojej miejscowości.
 • na stronie www.ngo.pl znajdziesz oferty dla wolontariuszy z całej Polski,
 • na stronie e-wolontariat.pl znajdziesz oferty współpracy z organizacjami przez Internet,
 • możesz również zgłosić się do najbliższego Centrum Wolontariatu, które zbiera oferty wolontariatu z regionu.

4.    Skontaktuj się z wybraną organizacją/ instytucją i zacznij działać! 🙂

O czym trzeba pamiętać?

1.    Wolontariusze podpisują umowę z organizacją lub instytucją, na rzecz której świadczą wolontariat. Nie jest to jednak umowa o pracę – jest to tzw. porozumienie, w którym wolontariusz z organizacją lub instytucją określa warunki współpracy, przede wszystkim: zakres i sposób wykonywania zadań, miejsce i czas. Jeśli wolontariat trwa krócej niż 30 dni, porozumienie może być zawarte w formie ustnej. Jeśli natomiast umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 30 dni lub na czas nieokreślony – porozumienie musi być zawarte na piśmie.

2.    Wolontariusze objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od okresu współpracy organizacji i wolontariusza, możliwe są trzy przypadki:

 • Jeśli umowa wolontariacka trwa krócej niż 30 dni, organizacja lub instytucja ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Jeśli porozumienie zostało zawarte jest na czas nieokreślony, organizacja lub instytucja ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza na okres pierwszych 30 dni wykonywania świadczeń.
 • Jeśli umowa została podpisana na okres dłuższy niż 30 dni, organizacja lub instytucja nie musi ubezpieczać wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponieważ przysługuje mu ubezpieczenie na mocy ustawy [Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674)] – jest objęty ubezpieczeniem od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia.

3.    Wolontariusze mają prawo m.in. do:

 • informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi zadaniami,
 • wykonywania świadczeń w higienicznych i bezpiecznych warunkach,
 • korzystania ze szkoleń w zakresie wykonywanych przez siebie świadczeń,
 • otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w trakcie wykonywania świadczeń.

4.    Wolontariusze mają obowiązek m.in.:

 • wykonywać swoje zadania starannie,
 • ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

 

W artykule tym zostały poruszone tylko najważniejsze zagadnienia związane z wolontariatem. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, polecamy: